... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Registrační číslo:
Částka:
Doba realizace projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.00947
2 638 753,00 Kč
1. říjen 2010 až 30. září 2012

 

Popis projektu

Tento projekt má za cíl posílit konkurenceschopnost společnosti pomocí kvalifikovaného týmu zaměstnanců. V rámci projektu dojde k rozvoji systému vzdělávání, k jeho inovaci a celkovému rozšíření vzdělávácích aktivit ve společnosti. Cílovou skupinu projektu budou tvořit všichni zaměstnanci společnosti v závislosti na zastávané pracovní pozici a obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů..

V rámci projektu budou zaměstnanci proškoleni v oblastech měkkých dovedností (komunikační dovednosti, zvládání konfliktů, vedení lidí, týmové spolupráce, atd.), procesního řízení, metody Balanced Scorecard, software, anglického jazyka. Projektem bude pokryta veškerá potřeba vzdělávání ve společnosti.

Při realizaci projektových aktivit bude využito moderních postupů ve vztdělávání, bude se jednat například o e-learning při výuce MS Office a o koučink zaměstnanců přímo na pracovišti. Dále bude použito nových způsobů měření výsledků vzdělávání, bude kladen důraz na zpětnou vazbu od cílové skupiny.

Veškeré vzdělávání bude obecného charakteru, projekt má regionální dosah. Bude využito interních i externích zdrojů vzdělávání. V neposlední řadě se projektové aktivity vyznačují dlouhodobostí a udržitelností i po skončení financování z OP LZZ.

Cíle projektu

- inovace rozvoje lidských zdrojů ve společnosti,
- komplexní pojetí vzdělávacích aktivit,
- analýza vzdělávacích potřeb a zpětná vazba od zaměstnanců,
- zvýšení kvalifikace, znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti,
- zapojení všech zaměstnanců společnosti do vzdělávacích aktivit,
- rozvoj motivace zaměstnanců,
- zvýšení výkonu zaměstnanců v návaznosti na trénink ve strategickém rozhodování,
- lepší týmová spolupráce,
- lepší komunikace mezi spolupracovníky i mezi zaměstnanci a klienty společnosti,
- zavedení řízení podle BSC,
- efektivní využívání nástrojů MS Office,
- odborná znalost používaného SW vybavení,
- v konečném důsledku zlepšení poskytovaných služeb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu budou tvořit všichni zaměstnanci společnosti Liberecká IS, a.s. tj. 24 osob.
Vzdělávací aktiity budou určeny pro různé skupiny zaměstnanců. Rozdělení do skupin bude dáno náplní jednotlivých vzdělávacích modulů a potřebností tyto dovednosti zvládat konkrétními zaměstnanci.

Účastníci/ce projektu

Zaměstnanci/kyně.

Region

Liberecký kraj.

Průběh

V průběhu projektu dojde k realizaci vzdělávání zaměstnanců v rámci firemních kurzů realizovaných interními a externími lektory za pomoci moderních výukových metod. Vzdělávání proběhne v oblasti soft skills, software a jazykových, dovedností, které budou moci zaměstnanci využít jak v pracovním tak běžném životě.

Výsledky

Projekt nebyl uzavřen. V současné době probíhá vzdělávání a administrativní zajištění projektu.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu nedochází k mezinárodní spolupráci.

Partneři

Projekt nemá partnery.

Realizátor projektu

Liberecká IS, a.s.
IČ: 25450131
Jablonecká 41/27
46005 Liberec

Kontaktní osoba

Veronika Podlipná
podlipna.veronika@is.liberec.cz
+420 733 362 448

Průběžná rekapitulace

Projekt Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Liberecká IS, a.s. běží už rok, dostal se tedy do své druhé poloviny. Proto si zaslouží krátkou rekapitulaci.

Zahájení každého projektu s sebou nese problémy a komplikace. Nejinak tomu bylo v našem případě, byl to krok do neznáma, ale dokázali jsme se s nepříjemnostmi poprat a nyní mohu říci, že projekt běží bez velkých neobvyklých problémů. Týkají se nás všechny běžné komplikace příjemců dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jako je např. přesné neporozumění ministerskému jazyku. Postupem času se však i tato dovednost zlepšuje a my můžeme pracovat efektivněji a v souladu se všemi příručkami pro příjemce, ať už jde o naplňování publicity, uznatelnost nákladů, či při tvorbě monitorovacích zpráv.

V průběhu prvního roku projektu bylo třeba nastavit režim fungování projektu. Za tímto účelem byl stanoven projektový tým, který se schází při pravidelných poradách jednou měsíčně, kde jsou předávány informace o projektu tak, aby byl zajištěn bezproblémový běh celého projektu.
Vybraní zaměstnanci navštěvují individuální hodiny anglického jazyka. Výuka se řídí konkrétními potřebami jednotlivých účastníků vzdělávání, jejichž úroveň znalostí se zvyšuje především díky možnosti lektorky intenzivně se věnovat každému jednotlivci zvlášť a s ohledem na jeho potřeby a znalosti. Manažeři společnosti mají také možnost individuálního koučinku s koučem. Cílem koučinku je růst sebedůvěry, sebereflexe a sebeúcty jednotlivce, zlepšení možností vlastní volby a zvyšování zodpovědnosti za svěřené procesy. Pro všechny zaměstnance společnosti je k dispozici e-learningový kurz ICT dovedností rozdělený do několika oblastí - Word, Excel, PowerPoint, který tvoří interní lektor ICT dovedností.

Bylo nutné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, v tomto výběrovém řízení vyhrála společnost NTI - consulting, s.r.o. Na počátku léta bylo provedeno Development centrum pro vybrané zaměstnance a na základě těchto výstupů, které byly v obecné rovině interpretovány vedení společnosti, jsou zacílena zaměření jednotlivých školení tak, aby bylo dosaženo pokroku v požadovaných oblastech. V tuto chvíli proběhly už 3 semináře z oblasti soft skills a 6 v oblasti ICT dovedností zaměřených na odborná školení software, který je určený především pro veřejnou správu.
V průběhu projektu se podařilo uspořit náklady ve výši 156.200,- Kč. Na základě této informace jsme sepsali žádost o podstatnou změnu projektu o rozšíření vzdělávacích aktivit o Školení pro bázové specialisty SAP. Tato žádost nám byla schválena a pro naše zaměstnance tak toto znamená značné rozšíření kompetencí ve vztahu k zákazníkům.

A co nás čeká v příštích měsících? Budeme dodržovat stanovený harmonogram projektu a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace budeme realizovat všechny klíčové aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí všech podpořených osob (anglický jazyk, ICT dovednosti, koučink, soft skills).

Pevně věřím, že náš projekt bude hodnocen ze strany zaměstnanců jako přínosný a pomůže jim rozvinout jejich schopnosti a dovednosti s přesahem třeba i do osobního života.

Veronika Podlipná
Manažerka projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Liberecká IS, a.s.
CZ.1.04/1.1.02/35.00947


Související zadávací řízení


Vzdělávání zaměstnanců společnosti Liberecká IS, a.s.

Dokumentace

Termíny a realizace vzdělávacích modulů
Průběžná rekapitulace projektu

Závěrečná zpráva

Návrat na obsah