... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Naše společnost má zaveden Integrovaný systém managementu:  ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2014, a Osvědčení podnikatele Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení „Důvěrné“.

Certifikát ISO 27001
Certifikát ISO 9001


Liberecká IS,a.s. je řízena na principech procesního řízení.

Politika integrovaného systému managementu společnosti

Podmínkou pro naplňování hodnot společnosti je neustálé zlepšování úrovně
kvality služeb a ochrany spravovaných informací. K zajištění těchto podmínek společnost Liberecká IS, a.s. vybudovala systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001:2014. Tyto systémy managementu jsou provozovány společně jako integrovaný systém managementu společnosti Liberecká IS, a.s.
Tato politika navazuje na strategii společnosti Liberecká IS, a.s. zajistit zvyšování rozsahu služeb a udržení nebo růst tržeb v jednotlivých obchodních segmentech při neustálém zvyšování jejich kvality a úrovně zabezpečení spravovaných informací.
Vedení společnosti Liberecká IS, a.s. vyjadřuje vydáním této politiky svůj závazek zavedení, provozu, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování komplexního integrovaného systému managementu. Strategie zajišťování vysoké úrovně
kvality, bezpečnosti a ochrany informací tvoří nedílnou součástí procesů společnosti.
Zaměstnanci přijímají odpovědnost za svoji práci, jejíž součástí je respektování zásad řízení integrovaného systému managementu. Všichni zaměstnanci ve vedoucích funkcích zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování zásad této politiky integrovaného systému managementu v jimi řízených organizačních jednotkách společnosti. Naplňování politiky integrovaného systému managementu je prováděno všemi zaměstnanci v rámci jejich působností; proto se vedení společnosti zavazuje trvale zaměstnance informovat o politice integrovaného systému managementu, vyhodnocovat její účinnost a nadále ji rozvíjet.

Poslání společnosti

Liberecká IS
, a.s. je specialista na poskytování svých služeb ve veřejnoprávních organizacích a institucích. Základní úlohou Liberecké IS, a.s. je zajištění bezpečnosti a vysoké provozní dostupnosti dat a informačních technologií, které poskytuje nebo spravuje.
Liberecká IS
, a.s. prioritně podniká v produktech outsourcingu nebo správy informačních technologií, poradenství v zavádění standardů a řízení projektů informačních technologií, služeb datových sítí a datových center a služeb systémů elektronických karet. Doplňkovými produkty Liberecké IS, a.s. jsou organizační poradenství, ekonomické a organizační služby, nákup a prodej informačních technologií.
Své produkty Liberecká IS
, a.s. zajišťuje prioritně pro Magistrát města Liberce a organizace statutárního města Liberec, je ale také uznávaným dodavatelem a partnerem pro řešení problémů Libereckého kraje a veřejnoprávních subjektům v městě Liberci a Libereckém kraji.
Liberecká IS
, a.s. podniká se svými produkty také v komerční sféře v rámci Liberce a blízkého okolí
Poskytováním svých služeb i mimo
statutární město Liberec a jeho organizace Liberecká IS, a.s. posiluje svoji konkurenceschopnost, zvyšuje své schopnosti a stabilitu.

Orientace na zákazníka


Zákazníci vnímají Libereckou IS
, a.s. jako profesionálního a ve všech pohledech stabilního pomocníka při řešení jejich problémů a uspokojování jejich klientů, schopného reagovat na generovanou poptávku v daných produktech a zákaznických segmentech. Společnost se zavazuje poskytovat vysoce profesionální služby zákazníkům tak, aby byly uspokojeny jejich klíčové požadavky a potřeby, aby se na výsledky práce společnosti mohli vždy spolehnout a mohli se tedy plně věnovat plnění vlastních povinností. Proto budou všichni zaměstnanci vždy zjišťovat požadavky, potřeby a očekávání zákazníků ve všech fázích spolupráce s nimi, ověřovat míru naplnění těchto očekávání a míru spokojenosti zákazníků v průběhu realizace zakázky i po jejím ukončení.

Kvalita služeb

Ve veřejnosti odborné i neodborné je L
iberecká IS, a.s. známa jako spolehlivý a odborný dodavatel ve svých produktech. Protože svých cílů Liberecká IS, a.s. dosahuje schopností poskytovat vysokou kvalitu služeb za dobrou cenu, je trvalé zlepšování úrovně kvality služeb podmínkou pro naplňování poslání společnosti. Je také podmínkou pro vybudování a udržení partnerského vztahu mezi společností a jejími zákazníky, naplnění očekávání majitele i vybudování motivačního prostředí pro zaměstnance. Proto Liberecká IS, a.s. vybudovala systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2014.
Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro další rozvoj společnosti a za vytváření prostředí pro změny ve firemní kultuře. Plně se ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:200
9 a ČSN ISO/IEC 27001:2014, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu a bezpečnost informací v celé organizaci.

Rozvoj spolupráce s dodavateli

Liberecká IS
, a.s. je vyhledávaným partnerem pro další firmy podnikající ve stejném oboru. Kvalita dodavatelů společnosti je zajišťována jejich systematickým výběrem a hodnocením, založeným na principu dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské spolupráce zaměřené na trvalé zvyšování kvality nakupovaných služeb a zboží.

Rozvoj lidských zdrojů

Základním předpokladem úspěchu a hlavní devizou společnosti jsou její zaměstnanci. Investice do vzdělávání zaměstnanců a do vytváření motivační kultury organizace považuje vedení společnosti za nejlepší a nejdůležitější investice, které jsou základem pro dlouhodobý rozvoj společnosti.

Zodpovědnost vedení a zaměstnanců

Liberecká IS
, a.s. využívá své kapitálové, finanční a technické zázemí s vysokou efektivitou. Zaměstnanci přijímají odpovědnost za svoji práci, jejíž součástí je respektování zásad řízení kvality. Všichni zaměstnanci ve vedoucích funkcích zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování zásad této politiky kvality v jimi řízených organizačních jednotkách a procesech společnosti. Naplňování politiky kvality je prováděno všemi zaměstnanci v rámci jejich působností, a proto se vedení společnosti zavazuje trvale zaměstnance informovat o politice kvality, vyhodnocovat její účinnost a nadále ji rozvíjet.

Zajištění bezpečnosti informací

Společnost prosazuje bezpečnost informací jako celek složený z jednotlivých opatření organizační bezpečnosti, zajištění ochrany aktiv, personální a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních technologií pro zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti spravovaných informací.

Přidělení odpovědností za zajištění bezpečnosti informací

Společnost zajišťuje přidělení odpovědnosti za specifické oblasti informační bezpečnosti jmenováním do bezpečnostních rolí formalizovaným postupem.

Kritéria hodnocení rizik bezpečnosti informací

Společnost realizuje bezpečnostní opatření na základě výsledků hodnocení rizik. Hodnocení rizik se provádí podle stanovených kritérií s využitím analýzy rizik.

Dodržování zákonných požadavků

Společnost se při nakládání s daty a informacemi řídí platnými zákonnými normami a pro interní potřeby využívá pravidel a postupů uvedených ve svých vnitřních normách.

Tato Politika integrovaného systému managementu Liberecké IS a.s. byla schválena
statutárním ředitelem společnosti dne 618.2. 2016 a je součástí vrcholného řídícího dokumentu – Příručky integrovaného systému managementu Liberecké IS, a.s.


Liberecká IS
, a.s. je stabilní společností, která trvale pozvolna zvyšuje svoji výkonnost.
Organizace a instituce statutárního města Liberce vnímají Libereckou IS
, a.s. jako svého pomocníka při rozvoji města a jako preferovaného zaměstnavatele.
Liberecká IS
, a.s. má stabilizovaný tým motivovaných klíčových pracovníků a jejich podíl na řízení společnosti zvyšuje zejména s ohledem na vyšší uspokojování potřeb zákazníků a zvyšování efektivnosti firemních procesů.


Orientujeme se na potřeby majitele, zákazníků a zaměstnanců!
• Liberecká IS, a.s. je specialista na poskytování svých služeb ve veřejnoprávních organizacích a institucích.
• Liberecká IS, a.s. prioritně podniká v produktech outsourcingu nebo správy informačních technologií, poradenství v zavádění standardů a řízení projektů informačních technologií, služeb datových sítí a datových center a služeb systémů elektronických karet.
• Doplňkovými produkty Liberecká IS, a.s. jsou organizační poradenství, ekonomické a organizační služby, nákup a prodej informačních technologií.
• Základní úlohou Liberecká IS, a.s. je zajištění bezpečnosti a vysoké provozní dostupnosti dat a informačních technologií, které poskytuje nebo spravuje.
• Své produkty Liberecká IS, a.s. zajišťuje prioritně pro Magistrát města Liberce a organizace
statutárního města Liberec.
• Liberecká IS, a.s. je uznávaným dodavatelem a partnerem pro řešení problémů Krajského Úřadu Libereckého kraje v daných produktech.
• Liberecká IS, a.s. má významné postavení při poskytování svých služeb pro veřejnoprávní subjekty ve městě Liberci a Libereckém kraji.
• Liberecká IS, a.s. podniká se svými produkty také v komerční sféře v rámci Liberce a blízkého okolí.
• Poskytováním svých služeb i mimo
statutární město Liberec a jeho organizace Liberecká IS, a.s. posiluje svoji konkurenceschopnost, zvyšuje své schopnosti a stabilitu.
• Zákazníci vnímají Liberecká IS, a.s. jako profesionálního a ve všech pohledech stabilního pomocníka při řešení jejich problémů a uspokojování jejich klientů, schopného reagovat na generovanou poptávku v daných produktech a zákaznických segmentech.
• Liberecká IS, a.s. je vyhledávaným partnerem pro další firmy podnikající ve stejném oboru.
• Ve veřejnosti odborné i neodborné je Liberecká IS, a.s. známa jako spolehlivý a odborný dodavatel v daných produktech.
• Těchto cílů Liberecká IS, a.s. dosahuje schopností poskytovat vysokou kvalitu služeb za dobrou cenu.
• Liberecká IS, a.s. využívá své kapitálové, finanční a technické zázemí s vysokou efektivitou.


Návrat na obsah